Nahrávam...
Aktualizujem zobrazený obsah
  Hľadať
  Logo firmy (zobrazí úvodnú stránku)
  Porovnať Košík

  Spracovanie osobných údajov

  OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Spoločnosť DEXIS SLOVAKIA s.r.o. je odhodlaná byť dôveryhodným a spoľahlivým partnerom pre všetkých svojich vážených zákazníkov. To znamená, že sa snažíme, aby naše konanie bolo otvorené a transparentné a v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi, vrátane poskytovania aktuálnych informácií o zhromažďovaní a používaní osobných údajov našim zákazníkom.

  Odporúčame vám prečítať si Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, tu a ktoré okrem iného podrobne uvádza, aké vaše osobné údaje spracúvame a na aký účel. Toto Vyhlásenie tiež zahŕňa práva, ktoré v súvislosti s týmito údajmi máte.

  VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Týmto by sme vás radi informovali o tom, aké údaje o vás (ďalej len „osobné údaje“) zhromažďujeme, na aký účel ich používame, s kým tieto osobné údaje zdieľame a aké práva v tejto súvislosti máte.

  Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme:

  • A) kontaktné údaje – napríklad meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a prihlasovacie údaje;
  • B) informácie o vašom nákupe výrobkov alebo služieb – napríklad údaje výrobku, informácie o záruke a stav prihlásenia k službám;
  • C) údaje o spokojnosti zákazníka a spätná väzba – napríklad výsledky prieskumov spokojnosti zákazníka a spätnej väzby;
  • D) údaje zhromažďované pri vašej návšteve našich webových stránok – napríklad údaje zhromažďované prostredníctvom cookies a iné automaticky zhromažďované údaje, ktoré slúžia na to, aby ste mohli lepšie využívať naše webové stránky, alebo údaje, ktoré nám poskytnete, keď navštívite naše webové stránky (napríklad prostredníctvom kontaktného formulára a pod.);
  • E) údaje označujúce tovar – napríklad kód tovaru, názov výrobcu tovaru, model, farba a pod.;
  • F) údaje o používaní tovaru – napríklad ako a kedy sa tovar používa

  Ako zhromažďujeme osobné údaje:

  • od vás alebo od vášho zástupcu pri nákupe vášho tovaru, registrácii vášho tovaru, návšteve našich webových stránok, aktivácii vášho účtu, objednaní služby, účasti na našich kampaniach, hodnotení tovaru alebo sťahovaní a používaní aplikácie;
  • od našich obchodníkov;
  • od našich externých poskytovateľov služieb, dodávateľov a partnerov;
  • z verejne dostupných zdrojov;
  • zo sociálnych sietí, napríklad Facebook;

  Môžete sa rozhodnúť, že nám niektoré typy osobných údajov neposkytnete. Ak sa takto rozhodnete, môže sa stať, že vám nebudeme môcť poskytnúť niektoré tovary a/alebo služby či ich funkcie a vlastnosti, alebo že ich nebudete môcť využívať. Ak však nebude uvedené inak, vaše rozhodnutie o tom, že nám informácie neposkytnete, pre vás nebude mať právne dôsledky.

  Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžeme kombinovať aj s ďalšími informáciami zhromaždenými online alebo offline, ak to umožňujú platné právne predpisy, vrátane údajov poskytnutých tretími stranami, a budeme ich používať alebo zdieľať na účely opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Údaje, ktoré zhromažďujeme, môžeme anonymizovať (to znamená, že ich nebude možné spojiť s vašou osobou, a tak už nebudú predstavovať osobné údaje).

  Prečo vaše osobné údaje spracúvame a na akom právnom základe tak činíme

  Vaše osobné údaje môžeme používať na nasledujúce účely (ďalej spoločne len „účely spracúvania“):

  Účely spracúvania 

  Typ(y) osobných údajov

  Právny základ

  Pomoc pri vývoji, testovaní, zlepšovaní a úpravách našich tovarov a služieb

  Typy osobných údajov pod bodmi C, E, F a vyššie

  Oprávnený záujem zlepšiť a upraviť naše výrobky a služby

  V prípade plánovanej alebo skutočnej reorganizácie, fúzie, akvizície, predaja, spoločného podniku, postúpenia alebo iného nakladania s celým naším podnikaním, majetkom a akciami alebo akoukoľvek ich časťou

  Typy osobných údajov pod bodmi A, B, C, D, E, F a  vyššie

  Oprávnený záujem zlepšiť a/alebo umožniť zamýšľanú či skutočnú reorganizáciu, fúziu, akvizíciu, predaj, spoločný podnik, postúpenie alebo iné nakladanie s celým naším podnikaním, majetkom a akciami alebo akoukoľvek ich časťou

  Zasielanie marketingových oznámení

  Vaše kontaktné údaje (typ osobných údajov pod bodmi A a B vyššie)

  Súhlas s predajom našich výrobkov a služieb na trhu alebo oprávnený záujem na takomto predaji

  Umožnenie funkcie v súlade s opisom tovaru/služby

  Typy osobných údajov pod bodmi A, E, F vyššie

  Plnenie zmluvy

  Poskytovanie tovarov a služieb, ktoré ste si vyžiadali

  Typy osobných údajov pod bodmi A, C, D, E, F  vyššie

  Plnenie zmluvy

  Podávanie administratívnych oznámení, napríklad príručka používateľa/oznámenie o bezpečnosti tovaru vo vzťahu k vašej potrebe, službe alebo účtu

  Typy osobných údajov pod bodmi A, B, E, F  vyššie

  Plnenie zmluvy

  Riešenie problémov a opráv

  Typy osobných údajov pod bodmi A, E, F vyššie

  Plnenie zmluvy

  Komunikácia o vašom tovare, výrobkoch a službe alebo účte a podobné činnosti týkajúce sa zákazníckej podpory

  Typy osobných údajov pod bodmi A, B, C, D, E, F vyššie

  Plnenie zmluvy a iný oprávnený účel, napríklad priebežné informovanie o tovaroch, službách alebo účte

  Interné obchodné účely, vrátane bezpečnosti, analytiky, kontroly, a na účely našej hlavnej prevádzkovej činnosti

  Typy osobných údajov pod bodmi A, B, C, D, E, F vyššie

  Oprávnený záujem napomáhať a umožňovať plnenie našich interných obchodných potrieb

  Vyhodnotenie vašej spätnej väzby v rámci vašich hodnotení a recenzií na naše tovary a služby

  Typy osobných údajov pod bodmi A C vyššie

   

  Oprávnený záujem zdokonaľovať naše tovary

  Správa a prevádzka našich webových stránok a aplikácií, vrátane registrácie online

  Typy osobných údajov pod bodmi A, B, C, D, E, F vyššie

  Plnenie zmluvy alebo iného oprávneného záujmu, ako je zlepšenie skúsenosti používateľa

  Váš súhlas

  Ak je spracovanie založené na vašom súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu nebude mať však vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania údajov, ktoré prebehlo s vaším súhlasom predtým, ako ste ho odvolali.

  Údaje, ktoré zdieľame

  Na vyššie uvedené účely spracúvania môžeme vaše osobné údaje poskytnúť alebo oznámiť:

  • v prípadoch, keď to vyžaduje zákon, na dodržanie zákonom stanoveného postupu a/alebo pri vybavovaní žiadostí verejných alebo štátnych orgánov;;
  • poskytovateľom služieb a dodávateľom povereným poskytovať v našom mene služby a tovary, ako aj našim partnerom;
  • tretej strane v prípade zamýšľanej alebo skutočnej reorganizácie, fúzie, akvizície, predaja, spoločného podniku, postúpenia alebo iného nakladania s celým naším podnikaním, majetkom a akciami alebo akoukoľvek ich časťou;
  • pri uplatňovaní našich podmienok a dojednaní; alebo
  • na ochranu našich práv.

  Ak spoločnosť DEXIS SLOVAKIA s.r.o. odovzdáva vaše osobné údaje tretej strane, vyžaduje, aby sa táto tretia strana zaviazala vaše osobné údaje chrániť a nakladať s nimi v súlade so všetkými právnymi, regulačnými a zmluvnými záväzkami alebo pokynmi, ktoré jej dáme.

  Vaše možnosti voľby vo vzťahu k marketingu a informáciám

  Máte určité možnosti voľby, pokiaľ ide o to, akým spôsobom používame a zdieľame vaše osobné údaje pre marketingové a podobné účely. Spoločnosť DEXIS SLOVAKIA s.r.o. vám môže s vaším súhlasom zasielať informácie o tovaroch, výrobkoch a službách, podujatiach a propagačných podujatiach. Tieto informácie sa môžu odovzdávať rôznymi kanálmi: e-mailom, telefonicky, prostredníctvom SMS, poštou alebo na sociálnych sieťach. Chceli by sme vám poskytnúť čo najlepšie zážitky, a preto sa vám tieto oznámenia na základe zhromaždených údajov a vašich preferencií prispôsobujú na mieru.

  Tam, kde to vyžaduje zákon, si vyžiadame váš predchádzajúci súhlas. Svoj súhlas na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať. Môžete napríklad zrušiť zasielanie správ podľa návodu uvedeného v správe alebo navštíviť svoj online účet a upraviť si nastavenie svojich marketingových preferencií.

  Aj napriek tomu, že si zvolíte možnosť zakázať zasielanie marketingových oznámení, môžu sa vaše osobné údaje používať na ostatné účely opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, ako napríklad na komunikáciu s vami na administratívne či transakčné účely v rámci nášho zmluvného vzťahu s vami alebo v prípadoch, kedy to vyžadujú právne predpisy.

  Vaše práva podľa právnych predpisov EÚ/EHP

  Ak sa nachádzate v EÚ/EHP alebo ak vaše osobné údaje inak spracúva subjekt DEXIS SLOVAKIA s.r.o. v rámci EÚ/EHP, máte nasledujúce práva:

  1. právo na prístup k svojim osobným údajom;
  2. právo na opravu svojich osobných údajov;
  3. právo vyžiadať si vymazanie svojich osobných údajov;
  4. právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  5. právo vyžiadať si, aby sa vám vaše osobné údaje poskytli vo formáte, ktorý sa môže zaslať vám alebo inej organizácii (prenositeľnosť údajov);
  6. právo vzniesť námietku proti spracúvaniu svojich osobných údajov; a
  7. právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto práv alebo ak by ste si priali niektoré z nich uplatniť, môžete to vykonať písomne, telefonicky alebo e-mailom.

  Upozorňujeme, že uplatnenie týchto práv môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť vám niektoré tovary, výrobky alebo služby.

  Zabezpečenie vašich osobných údajov

  Spoločnosť DEXIS SLOVAKIA s.r.o. vykonáva zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, vrátane požiadavky, aby zodpovedajúce opatrenia na ochranu vašich osobných údajov vykonávali aj naši poskytovatelia služieb, obchodní partneri alebo odborní poradcovia.

  Uchovávanie vašich osobných údajov

  Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu vyžadovanú legislatívou alebo ustanoveniami akejkoľvek príslušnej zmluvy. Ak nie je stanovená žiadna právna požiadavka, budeme vaše osobné údaje uchovávať len po dobu, ktorá je nevyhnutne potrebná na splnenie účelu alebo účelov, na ktoré boli tieto údaje zhromaždené.

  Odovzdávanie údajov do zahraničia

  Ako globálna spoločnosť môžeme vaše osobné údaje uchovávať na území Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo na iných miestach, kde sa nachádzajú naše subjekty alebo naši poskytovatelia služieb a dodávatelia alebo kde sú umiestnené naše či ich servery.

  Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tretej strane - niektorému z našich zahraničných poskytovateľov služieb a dodávateľov, ktorí konajú v našom mene, a to na účely opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

  Konkrétne informácie pre občanov EÚ/EHP týkajúce sa odovzdávania údajov do zahraničia
  Vaše údaje sa môžu odovzdávať do krajiny mimo EÚ/EHP, ktorá nemusí zabezpečovať úroveň ochrany osobných údajov zodpovedajúcu úrovni v EÚ/EHP. Pri takomto prenose osobných údajov do zahraničia vykonávame zodpovedajúce bezpečnostné a ochranné opatrenia v súlade s požiadavkami právnych predpisov, vrátane používania štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou, zásad etického konania a/alebo Záväzných firemných pravidiel. Kópie týchto dokumentov si môžete vyžiadať na nižšie uvedenej adrese.

  Ako nás môžete kontaktovať

  Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť DEXIS SLOVAKIA s.r.o. (publ).

  Ak si prajete uplatniť svoje práva subjektu údajov alebo ak máte akékoľvek iné otázky týkajúce sa vyhlásenia o ochrane osobných údajov, podajte prosím svoju žiadosť na stránkach www.dexis.sk

  Kontaktné údaje poverenca pre ochranu osobných údajov sú nasledujúce:

  DEXIS SLOVAKIA s.r.o.

  Hlavná 1893

  952 01 Vráble

  [email protected]
  www.dexis.sk

  Aktualizácia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

  Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže aktualizovať. Prípadné zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov nadobúdajú účinnosť dátumom ich zverejnenia alebo iným spôsobom, ktorý ustanoví zákon.