Nahrávam...
Aktualizujem zobrazený obsah
  Hľadať
  Logo firmy (zobrazí úvodnú stránku)
  Porovnať Košík

  Záručné a reklamačné podmienky

  Úvodné ustanovenia

  Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou DEXIS SLOVAKIA s.r.o. (ďalej aj „predávajúci“) a koncovým zákazníkom (ďalej aj „kupujúci“). Ďalej sa vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách riadia Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom.

  Všetky dodávky tovaru podliehajú týmto záručným a reklamačným podmienkam. Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.

  Povinnosti kupujúceho

  Prevzatie tovaru a zodpovednosť za chyby

  Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, ...), ktoré neboli zistené pri prevzatí zásielky nie je možné uznať.

  Pred použitím tovaru je kupujúci povinný oboznámiť sa s návodom na použitie.

  Záručná doba a záručné podmienky

  Dĺžka záručnej lehoty vychádza zo záručných podmienok výrobcov, resp. distribútorov, riadi sa smernicami spoločnosti a pokiaľ nie je stanovené inak, platia legislatívou SR stanovené lehoty. DEXIS SLOVAKIA s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny záručných podmienok na základe zmien v záručných podmienkach výrobcov (distribútorov) zariadení.

  DEXIS SLOVAKIA s.r.o. odmieta niesť akúkoľvek zodpovednosť za nedostatky a škody vyplývajúce z neoboznámenia sa kupujúceho s návodom na použitie a so záručnými podmienkami.

  Záruka sa nevzťahuje na:

  • poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku mimo podmienok uvedených v návode na použitie
  • bežné opotrebenie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.

  Tovar musí byť riadne vyčistený, zbavený všetkých nečistôt, hygienicky nezávadný. Spoločnosť DEXIS SLOVAKIA s.r.o, je oprávnená odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý nebude spĺňať zásady obecnej hygieny k reklamačnému procesu. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa objaví vada. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní môže zapríčiniť prehĺbenie chyby.